1.1 Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Vectrodesign Vectrodesign, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever. Door het plaatsen van een bestelling erkent de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Vectrodesign te aanvaarden.

2.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Vectrodesign  wordt gesloten.

2.2 Producten en diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding,  offerte, overeenkomstof andere rechtshandeling in de relatie tussen Vectrodesign en de
opdrachtgever.

2.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per
elektronische post bevestigd, van levering van één of meer producten
of diensten van Vectrodesign.

3.1 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen
van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.2 Alle aanbiedingen en offertes van Vectrodesign zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de opdrachtgever. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte ongewijzigd binnen de 60 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Vectrodesign. Elke bestelling of orderbevestiging door de opdrachtgever, verbindt de opdrachtgever. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

3.3 De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot factuur. Het voorschot bedraagt van 25% op het totale offerte bedrag, tenzij anders is overeengekomen. Deze voorschotfacturen zijn contant te betalen.

3.4 De annulatie van een bestelling door de opdrachtgever is mogelijk zolang Vectrodesign haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 35,00 EUR.

4.1 De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Vectrodesign niet. Vertraging in de levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2 Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de opdrachtgever in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden, logo’s (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven en versies (tijdig) te aanvaarden, of indien de opdrachtgever bijkomende bestellingen plaatst.

4.3 Zolang de geleverde producten en diensten niet integraal werden betaald, blijven zij eigendom van Vectrodesign, zelfs na bewerking ervan door de opdrachtgever.

5.1 Bij elke bestelling dient de opdrachtgever een voorschot te betalen van 25 % van het offertebedrag. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen deelfacturen inrekening worden gebracht.

5.2 Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Vectrodesign.

5.3 Indien de opdrachtgever niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Vectrodesign, is de opdrachtgever aan Vectrodesign een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Vectrodesign zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de opdrachtgever de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de opdrachtgever maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

5.4 Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

5.5 Vectrodesign heeft het recht maandelijks facturen in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

5.6 Ingeval van niet-akkoord met de factuur, moet deze worden geprotesteerd binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekende brief.

6.1 Vectrodesign verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Vectrodesign zijn middelenverbintenissen. Vectrodesign is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de opdrachtgever.

6.2 Vectrodesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Vectrodesign zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Vectrodesign of een aangestelde.

6.3 De aansprakelijkheid van Vectrodesign met betrekking tot aan de opdrachtgever geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de opdrachtgever betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Vectrodesign. De totale aansprakelijkheid van Vectrodesign, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de opdrachtgever aan Vectrodesign werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

6.4 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Vectrodesign geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

7.1 Opmerkingen en feedback op voorstellen van ontwerpen, wireframes, het project dossier en versies van het product of dienst dienen door de Opdrachtgeven binnen de 7 dagen worden doorgegeven, indien geen reactie gaat Vectrodesign uit van een stilzwijgende goedkeuring.

7.2 De ontwikkeling van Drupal content management system gebeurt op de testserver van Vectrodesign tenzij anders overeengekomen. Installatie op een andere server gebeurt door Vectrodesign aan het
gehanteerde uurtarief.

7.3 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste versie van producten of diensten te controleren en goed te keuren.

7.4 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Vectrodesign te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

7.5 Werkzaamheden die niet in een offerte zijn opgesomd worden in regie uitgevoerd door Vectrodesign.

8.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van producten en diensten, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Vectrodesign, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

8.2 Indien Vectrodesign op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Vectrodesign namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

8.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht Vectrodesign volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico diensten van derden betrekt, waarna deze diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

9.1 De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de door Vectrodesign voor de opdrachtgever ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio van Vectrodesign.

10.1 De hostingdiensten worden door Vectrodesign aan de opdrachtgever verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de opdrachtgever van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij Vectrodesign en wordt jaarlijks aangepast. Deze overeenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de vervaldag van de hosting, zoals vermeld
op de laatste factuur. Bij laattijdige opzeg zal de opdrachtgever de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

10.2 Vectrodesign zal zich jegens de Opdrachtgever inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de hosting zo groot mogelijk te laten zijn. Vectrodesign zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

10.3 De opdrachtgever is verplicht gebruik te maken van de afgenomen hosting, servers en domeinnamen conform de Belgische wet en eventuele regelgeving van toepassing op de afgenomen hosting.

10.4 Vectrodesign is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de hosting, daaronder vallen via de servers van site verzonden (email) berichten.

10.5 De opdrachtgever zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde hosting waarop Vectrodesign onderhoudt pleegt aan het benodigde materiaal. De opdrachtgever zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. Vectrodesign zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de opdrachtgever er de minste hinder van ondervindt, echter kan dit niet gegarandeerd worden. Vectrodesign kan niet verantwoordelijk
worden gesteld voor gemiste inkomsten van de Opdrachtgever op tijden van onderhoud.

10.6 Vectrodesign is met het oog gericht op behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid van de dienst gerechtigd haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen.

11.1 Indien de opdrachtgever een domeinnaam bestelt via Vectrodesign, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de opdrachtgever. Vectrodesign staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de opdrachtgever hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Vectrodesign.

11.2 Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

12.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

12.2 Indien de website foto’s of tekeningen bevat die niet door de opdrachtgever werden aangeleverd, maar door Vectrodesign werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de opdrachtgever op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Vectrodesign verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

12.3 De opdrachtgever verbindt er zich toe enkel gegevens, foto’s, logo’s etc aan te leveren waarvan zij over de alle rechten beschikt zoals daar zijn eigendom, gebruik, reproductie etc.

13.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Vectrodesign, verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van producten en diensten voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.

13.2 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

  1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
  2. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

13.3 Vectrodesign heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om producten en diensten te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

14.1 Indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de opdrachtgever niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Vectrodesign het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de opdrachtgever zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De nietbetaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

14.2 Bij beëindiging van de overeenkomst zal de opdrachtgever alle door Vectrodesign verleende diensten betalen, alsook de kosten die Vectrodesign moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd
met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Vectrodesign nog had kunnen factureren aan de opdrachtgever indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Vectrodesign. Bovendien behoudt Vectrodesign het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

14.3 Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

15.1 Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

16.1 Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Vectrodesign geen controle heeft, bevrijden Vectrodesign, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de opdrachtgever.

17.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Vectrodesign en de opdrachtgever de nietige bepaling vervangen door een
andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

18.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Vectrodesign. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Sint-Niklaas.

[bsf-info-box icon=”Defaults-home” icon_size=”32″ title=”Adres”]Kwakkelhoekstraat 2,

9100 Nieuwkerken-Waas,

België[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon=”Defaults-info” icon_size=”32″ title=”Info”]IBAN: BE68001769040934

BTW: BE063994617[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon=”Defaults-phone” icon_size=”32″ title=”Telefoon”]+32 (0)4 84 90 99 34[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon=”Defaults-envelope” icon_size=”32″ title=”Mail & contact”]info@vectrodesign.be

www.vectrodesign.be[/bsf-info-box]